GWO 0 ZŁ

>>>UWAGA! NABÓR ZAMKNIĘTY!<<<

GWO 0 ZŁ

Możesz zrobić szkolenie GWO za 0 zł!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To krok do przyszłościowej i dobrze płatnej pracy!

Realizuj swoje marzenia!

Czym jest standard GWO?

Szkolenia GWO to kursy, które przygotowują uczestników do prac w sektorze energetyki wiatrowej Na obecną chwilę standard GWO to dwanaście modułów które przygotowują uczestnika do uniknięcia oraz zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w branży turbin wiatrowych

O programie GWO BST onshore 0 ZŁ!

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień złożenia formularza spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1.  jest osobą w wieku między 18-29 r.ż.;
 2.  podpisze oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 3. zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, również obcokrajowcy
 4. należy do jednej z poniżej wymienionych grup:

       

 • jest osobą, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw.                młodzież NEET) – 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu,
 •  jest osobą bierną zawodowo;
 • jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP.

Uczestnicy projektu mogą zostać objęci subsydiowanym zatrudnieniem po wcześniejszym odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym, na podstawie i zgodnie z zapisami Indywidualnych Planów Działań, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników.

Aby zostać objętym subsydiowanym zatrudnieniem firma w której będzie świadczyć prace uczestnik projektu musi być z województwa łódzkiego i z sektora MŚP Następnie jak dopasujemy pracownika do pracodawcy to podpisujemy stosowną umowę na okres 6 miesięcy. Za okres 3 miesięcy Realizator projektu zwracał będzie Pracodawcy 100 % kosztów poniesionych na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami, będące kosztem Pracodawcy z tytułu zatrudnienia Uczestnika Projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego (jednak nie więcej niż 3200,00 brutto/brutto). Po okresie zatrudnienia subsydiowanego 100% kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionego Uczestnika Projektu pokrywać będzie Pracodawca przez min 3 miesiące

ZAPISZ SIĘ

WYŚLIJ FORMULARZ

  Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

         § Doradztwa zawodowego
         § Pośrednictwa pracy
         § Kursów i szkoleń zawodowych

  >>>UWAGA! NABÓR ZAMKNIĘTY!<<<