IRATA 0 ZŁ

>>>UWAGA! NABÓR ZAMKNIĘTY!<<<

IRATA za 0 zł!

Uczestnik projektu może zrobić szkolenie IRATA za 0 zł!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:

       § Doradztwa zawodowego
       § Pośrednictwa pracy
       § Kursów i szkoleń zawodowych

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

Kto może wziąć udział?

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która na dzień złożenia formularza spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie pracuje oraz zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, również obcokrajowcy
  2.  jest osobą w wieku między 18-29 r.ż.;
  3.  podpisze oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  4. należy do jednej z poniżej wymienionych grup:

       – jest osobą, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw.                      młodzież NEET) – 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu,

       – jest osobą bierną zawodowo;

       – jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP.

Uczestnicy projektu mogą zostać objęci subsydiowanym zatrudnieniem po wcześniejszym odbyciu rozmowy z doradcą zawodowym, na podstawie i zgodnie z zapisami Indywidualnych Planów Działań, z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i zapotrzebowaniem pracodawców na pracowników.

Aby zostać objętym subsydiowanym zatrudnieniem firma w której będzie świadczyć prace uczestnik projektu musi być z województwa łódzkiego i z sektora MŚP Następnie jak dopasujemy pracownika do pracodawcy to podpisujemy stosowną umowę na okres 6 miesięcy. Za okres 3 miesięcy Realizator projektu zwracał będzie Pracodawcy 100 % kosztów poniesionych na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami, będące kosztem Pracodawcy z tytułu zatrudnienia Uczestnika Projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego (jednak nie więcej niż 3200,00 brutto/brutto). Po okresie zatrudnienia subsydiowanego 100% kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionego Uczestnika Projektu pokrywać będzie Pracodawca przez min 3 miesiące

ZAPISZ SIĘ

WYŚLIJ FORMULARZ

    >>>UWAGA! NABÓR ZAMKNIĘTY!<<<

    WYŚLIJ FORMULARZ

    ZAPISZ SIĘ